Mając na uwadze jedną z podstawowych misji Kościoła jaką jest niesienie pomocy potrzebującym Ks. Bp Arkadiusz Trochanowski powołał dn. 08.02.2021 r. Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego z siedzibą w Olsztynie.

Cały Kościół jest bezpośrednio powołany do pełnienia służby miłości: „A jak w zaraniu swych dziejów Kościół święty łącząc Wieczerzę eucharystyczną z agapą, ukazywał się cały zjednoczony węzłem miłości wokół Chrystusa, tak w każdym czasie daje się rozpoznać po tym znaku miłości, a ciesząc się z podejmowanych przez innych przedsięwzięć, zatrzymuje dla siebie dzieła miłości jako swój obowiązek i niezbywalne prawo. Dlatego Kościół otacza szczególnym szacunkiem miłosierdzie względem ubogich i chorych oraz tak zwane dzieła miłosierdzia i wzajemnej pomocy, mające na celu niesienie pomocy w różnych potrzebach ludzkich”.

(CHRISTIFIDELES LAICI 41)

caritas

Categories: Caritas