W sobotę 13 marca 2021r. w Katedrze p.w. Pokrowa Matki Bożej w Olsztynie została odprawiona Boska Liturgia, która otworzyła pierwszy soborczyk (konferencję) duchowieństwa Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Ze względu na sytuację zagrożenia pandemią rekomendacją było, aby kapłani przybyli dopiero na obrady, dlatego też Liturgia była sprawowana przez Biskupa Arkadiusza w gronie jedynie kilku kapłanów. W czasie kazania bp Arkadiusz podkreślił, że stworzenie nowej Eparchii nakłada większą odpowiedzialność na wszystkie osoby, które odpowiadają za ewangelizację i katechizację. Postawmy sobie pytanie o poziom naszej pracy, czy katechizacja jest dzisiaj dobrym narzędziem ewangelizacji? A jeżeli nie, to co stoi na przeszkodzie? W dzisiejszych czasach mamy obowiązek stawiać jeszcze większe wymagania, ale musimy zaczynać od siebie. To kapłani powinni wymagać od siebie jeszcze większej ewangelizacji. Słowa Ewangelii powinny być w każdym domu. Biskup Arkadiusz zwrócił także uwagę na to, że każdy kapłan powinien wychodzić z inicjatywą i być kreatywnym. Powinniśmy zapytać samych siebie: co ja mogę zaproponować od strony duszpastterskiej nowej Eparchii? Spotkanie z Chrystusem powinno nas ożywiać, powinno zachęcać do podejmowania wyzwań. Na zakończenie Biskup Arkadiusz podkreślił: „ile posiejemy dobra, to tyle pozostanie tego dobra w sercach naszych wiernych. Życzmy sobie, aby tego dobra było jak najwięcej”. Następnie w pomieszczeniach Parafii Katedralnej w Olsztynie rozpoczęły się obrady. Po wspólnej modlitwie oraz przywitaniu duchownych zostały odczytane listy gratulacyjne dla księdza Mitrata Jana Łajkosza za długoletnią pracę nad rozwojem katechezy w Kościele Greckokatolickim w Polsce oraz dla ks. Jana Hałuszki za pełnienie funkcji Dyrektora Caritas oraz szerzenie dzieł miłosierdzia. Następnie kanclerz Kurii ks. Igor Hubacz odczytał dekrety powołania na nowe urzędy oraz ustanowienia nowych dekanatów.

Decyzją Biskupa Olsztyńsko-Gdańskiego zostali powołani:

Ks. Jan Hałuszka – na urząd Protosyncela Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Ks. Mitrat Jan Łajkosz – na urząd Syncela Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Zostały utworzone następujące dekanaty: Gdański, Elbląski, Olsztyński oraz Węgorzewski.

Na urzędy dziekanów zostali powołani:

Ks. Stepan Prychożdenko – na urząd Dziekana Gdańskiego

Ks. Jarosław Gościński – na urząd Dziekana Elbląskiego

Ks. Bogdan Sytczyk – na urząd Dziekana Olsztyńskiego

Ks. Grzegorz Stołycia – na urząd Dziekana Węgorzewskiego

Następnie zostały odczytane dekrety zmiany w parafii p.w. Św. Trójcy w Białymstoku

Ks. Grzegorz Stołycia – został odwołany z urzędu proboszcza parafii p.w. Św. Trójcy w Białymstoku

Ks. Andrzej Zalewski SVD – został mianowany administratorem parafii p.w. Św. Trójcy w Białymstoku

Następnie ks. Kanclerz przedstawił podstawowe informacje na temat Eparchii, jej obszaru, duchowieństwa oraz parafii. Kolejnym tematem było omówienie oraz zatwierdzenie planu duszpasterskiego Eparchii na 2021r. W trakcie obrad została powołana Rada Kapłańska Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Na podstawie Kanonów 266 i 267 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich oraz Kanonu 34 Prawa Partykularnego Kościoła Greckokatolickiego, Rada Kapłańska została powołana w następujący sposób: Protosyncel, Syncel oraz Kanclerz weszli w skład Rady z urzędu. Jeden kapłan eparchialny i jeden kapłan należący do wspólnoty zakonnej zostali wybrani w drodze głosowania przez kapłanów. Określona przez biskupa liczba kapłanów została wybrana przez nominację Hierarchy.

Rada Kapłańska Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

  1. Ks. Jan Hałuszka – Protosyncel
  2. Ka. Mitrat Jan Łajkosz – Syncel
  3. Ks. Igor Hubacz – Kanclerz
  4. Ks. Mitrat Andrzej Sroka
  5. Ks. Igor Harasim OSBM
  6. Ks. Stepan Prychożdenko
  7. Ks. Jarosław Gościński
  8. Ks. Bogdan Sytczyk
  9. Ks. Grzegorz Stołycia

W dalszej została przedstawiona propozycja utworzenia Wydziałów na terenie Eparchii, które miały by odpowiadać za koordynowanie poszczególnych działań. Kwestia ta została szerzej omówiona na spotkaniu Rady Kapłańskiej. Zaprezentowana została strona internetowa Eparchii, omówiono urzędy, które będą powołane w najbliższym czasie. Na prośbę Biskupa Arkadiusza, ks. Igor Harasim przedstawił propozycję utworzenia Muzeum Eparchialnego. Ks. Paweł Potoczny przedstawił propozycję usługi intencje on-line. Na zakończenie słowo podsumowania wygłosił ks. Biskup Arkadiusz, który podziękował wszystkim za zaangażowanie i wyraził nadzieję owocnej współpracy. Po zakończeniu Soborczyka odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Kapłańskiej.