Biskup Arkadiusz erygował cztery Wydziały Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej oraz powołał ich Dyrektorów. Wydziały mają na celu pomaganie Biskupowi w koordynowaniu poszczególnych zadań realizowanych przez Eparchię Olsztyńsko-Gdańską:

Wydział Katechetyczny – na stanowisko Dyrektora został powołany ks. Mitrat Jan Łajkosz – Syncel. Zadaniem Wydziału jest przeprowadzenie analizy sytuacji, koordynowanie katechezy z całym programem duszpasterskim diecezji, opracowanie diecezjalnego programu katechetycznego i programu działania oraz organizacja formacji katechetów (DOK 417) na terenie Eparchii.

Wydział Ekumeniczny – na stanowisko Dyrektora został powołany ks. Jarosław Gościński. Zadaniem Wydziału jest szerzenie Ekumenicznej Koncepcji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (2015) poprzez modlitwę, Liturgię oraz działalność naukową. Przy wypełnianiu dzieła ekumenicznego przede wszystkim poprzez otwarty i śmiały dialog oraz wspólne przedsięwzięcia z innymi chrześcijanami należy zachować należytą roztropność, a unikać niebezpieczeństwa, fałszu, irenizmu, indyferentyzmu i przesadnej gorliwości (KKKW 905).

Wydział Architektury i Sztuki Sakralnej – na stanowisko Dyrektora został powołany ks. Mitrat Andrzej Sroka. Zadaniem Wydziału jest służenie poradą i pomocą poszczególnym parafiom oraz kapłanom w prawidłowym przeprowadzaniu budowy, remontu, adaptacji, rozpisu (Kan. 886 KKKW) oraz wyposażaniu świątyń dbając o zachowanie tradycji wschodniego chrześcijaństwa.

Wydział Informacyjny – na stanowisko Dyrektora został powołany ks. Igor Hubacz – Kanclerz. Ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa on za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich (Dekret o środkach masowego przekazu INTER MIRIFICA). Zadaniem Wydziału jest głoszenie Dobrej Nowiny z wykorzystaniem środków masowego przekazu, dbanie o dobre imię Kościoła w mediach oraz szerzenie informacji o Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.

W najbliższym czasie Dyrektorzy Wydziałów przedstawią ks. Biskupowi kandydatury duchownych oraz świeckich osób do pełnienia misji w strukturach Wydziałów. W ciągu pierwszego roku działania Wydziały mają opracować swe statuty.