Konferencja organizowana jest w przededniu – jak ujęto to w jej tytule – spotkania Papieża Franciszka w Prešove i sprawowania tam Liturgii św. Jana Chryzostoma (14 września 2021 roku). To spotkanie Papieża Franciszka i ten akt liturgiczny w Prešove ukierunkowuje również uwagę na kulturotwórcze i religijne dziedzictwo Kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej. Przewodniczenie przez Papieża Franciszka Liturgii św. Jana Chryzostoma jest mocno osadzone w kontekście kulturotwórczego i religijnego dziedzictwa Kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zdecydowanie uwyraźnia rolę i wartość wschodniej tradycji chrześcijańskiej w tej części Europy. Rozpatrzeniu i przybliżeniu tych wielowymiarowych kwestii służyć ma konferencja, aby także intelektualnie przygotować do – lepszego rozumienia – spotkania Papieża Franciszka w Prešove.  

Konferencję organizuje:

Warsaw New Tech University Foundation (Kolegium Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego)

wespół z:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

we współpracy z:

Istituto Storico Slovacco di Roma – Slovenský historický ústav v Ríme

Katedra filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komisja Do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk w Cieszynie O/Katowice

Parafia Greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Szczecinie

link do konferencji: https://akademiawsb1.clickmeeting.com/sala-storczyk        

Program 26 sierpnia 2021 roku (czwartek).

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

9.00. Przywitanie uczestników i przedstawienie założeń konferencji – dr hab. Marek REMBIERZ, profesor UŚ

9.05. Przywitanie w imieniu organizatorów: ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI, Prezes Warsaw New Tech University Foundation (b. rektor UKSW w Warszawie), Dominik PENAR. Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego, Akademia WSB i w imieniu współorganizatorów: ks. prof. PhDr. Pavol DANCÁK, PhD., ks. mgr Robert ROSA, dr hab. Irena POLEWCZYK, prof., UŚ, prof. dr hab. Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ

Część pierwsza konferencji: W przededniu spotkania Papieża Franciszka w Prešove

9.15. O programie spotkania Papieża Franciszka w Prešove – doc. Mons. ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD., stavroforný protojerej, główny organizator wizyty Papieża Franciszka w   Prešove (protosynkel Prešovskej archieparchie)  

9.30. Elementy programu pontyfikatu Papieża Franciszka w kontekście spotkania w Prešove prof. dr hab. Zdzisław KIJAS OFM Conv. (b. rektor Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura «Seraphicum»)

 9.45. Papież Franciszek a odkrywanie roli i wartości wschodniej tradycji chrześcijańskiej –ks. mgr Robert ROSA (proboszcz parafii greckokatolickiej w Szczecinie)

Część druga konferencji: Dziedzictwo Kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej

10.00. Religijne dziedzictwo Kościołów greckokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej – ks. dr. h.c. profesor PhDr. Pavol DANCÁK, PhD. (vedúci Katedry filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

10.10. Dziedzictwo Kościoła greckokatolickiego w Rumunii w kontekście wizyty Papieża Franciszka w Rumunii (31 V – 2 VI 2019 r.) – p.conf.univ.Dr. Alexandru BUZALIC (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea)

10.25. Dziedzictwo Kościoła greckokatolickiego w Słowacji – ks. ThDr. Miroslav DANCÁK , PhD. (b. rektor Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove)

10.35. The pope among the Byzantine-rite Slovaks in Canada in 1984 – dr Daniel ČERNÝ (Director: Istituto Storico Slovacco di Roma – Slovenský historický ústav v Ríme)

10.50. Posługa Sióstr Służebnic NPM w Kościele Greckokatolickim na Słowacji – s. dr Irena (Anna) DROZD SNPM (Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie)

11.00. Odkrywanie kulturotwórczego i duchowego dziedzictwa wschodniego chrześcijaństwa (przykład Stefana Swieżawskiego) – dr hab. Marek REMBIERZ, prof. UŚ

Część trzecia konferencji: Dziedzictwo i teraźniejszość Kościołów Wschodnich – spojrzenie biskupów greckokatolickich

11.15. Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego – bp dr Arkadiusz TROCHANOWSKI (biskup ordynariusz Eparchii olsztyńsko-gdańskiej)

11.30. Przesłanie Papieża Franciszka dla Kościoła greckokatolickiego – bp dr Milan LACH SJ (biskup ordynariusz Eparchii Parmy w USA)

Część czwarta konferencji: O otwarciu na duchowe dziedzictwo wschodniego chrześcijaństwa w przededniu spotkaniaPapieża Franciszka w Prešove – panel dyskusyjny

11.40-12.10 w dyskusji uczestniczą: bp dr Arkadiusz TROCHANOWSKI, ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI, ks. prof. PhDr. Pavol DANCÁK, PhD., prof. dr hab. Zdzisław KIJAS OFM Conv.,  ks. mgr Robert ROSA, dr hab. Marek REMBIERZ, prof. UŚ, dr Edyta BIELAK-JOMAA (UŁ)

Zakończenie.

Categories: Bez kategorii