25 lutego 2022. Drugiego dnia po zdradzieckiej napaści Rosji na Ukrainę, wkroczenia do tego kraju putinowskich sił zbrojnych, społeczeństwo Górowa Iławeckiego z inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania zorganizowało mityng, uroczystość –  jednocześnie patetyczną, jak i jednoznaczną w swojej wymowie.

Uroczystą Boską Liturgię w miejscowej cerkwi greckokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego odprawił biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Arkadiusz Trochanowski. Razem z biskupem mszę sprawowali: ks. mitrat Jan Łajkosz (proboszcz), ks. Artur Masłej oraz dwaj duchowni rzymskokatoliccy z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Jan Puławski i ks. kanonik Józef Gawrylczyk. Przed ikonostasem wartę honorową z flagami Ukrainy, Polski oraz Unii Europejskiej wystawiła młodzież licealne.

Aby wziąć udział w intencji zaatakowanej wrogimi wojskami Ukrainy do cerkwi przyszli nauczyciele ukraińskiej szkoły razem ze swoimi uczniami, delegacje polskich placówek oświatowych, mieszkańcy miasta i okolic, przedstawiciele lokalnej oraz wojewódzkiej administracji. Obecny był Miron Sycz, Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W homilii wygłoszonej do zgromadzonych w cerkwi biskup Trochanowski zajął stanowisko odnośnie sytuacji, którą właśnie teraz, w każdej godzinie i minucie przeżywa Ukraina, Europa i cały świat zadając sobie pytanie, czy to dzieje się naprawdę, czy to jest rzeczywiście XXI wiek?

Biskup przypomniał wiernym: „Naszą siłą jest modlitwa. Nie nienawiść, nie nawoływanie do wojen, lecz dążenie do pokoju. Papież Franciszek minionej niedzieli stwierdził, że jeżeli chrześcijanin wywołuje wojnę, pragnie jej, to nie może nazywać się chrześcijaninem”. My także każdego dnia powinniśmy pamiętać o obowiązku wychowywania dzieci w duchu ukraińskiej tradycji i języka. To powinien być nasz patriotyzm, może niezauważalny, codzienny, lecz podstawowy.

Po zakończeniu liturgii w cerkwi, przed ratuszem miejskim został zorganizowany mityng poparcia walczącej Ukrainie, która w tej chwili broni swoją ziemię oraz naród.

(bt)

*        *        *

  Це наше природне право і святий обов’язок

– боронити свою землю і народ

25 лютого 2022. У другий день після вторгнення російських військ Путіна в Україну, громадськість Гурова Ілавецького, з ініціятиви дирекції Комплексу шкіл з українською мовою навчання влаштувала захід заодно урочистий, як і строго однозначий у своїй вимові.

Архиєрейську Божественну Літургію в місцевій церкві Воздвиження Чесного Хреста очолив Ольщтинсько-Ґданський Владика Аркадій Трохановський. Разом з ним перед престолом стали: о. митрат Іван Лайкош, о. Артур Маслей та двох священників латинської парафії Найсвятішого Серця Христового кс. Ян Пулавський та кс. Юзеф Ґаврильчик. Ліцейська молодь виставила почесну варту з прапорами України, Польщі та Європейського Союзу.

Помолитися в наміренні наїханої ворожим військом України, до храму прийшли вчителі української школи разом зі своїми учнями, представники польських шкіл, громадяни міста та околиць, делегати від місцевої та воєвідської адміністрації. Присутній був віце-маршалок Вармінсько-Мазурського воєвідства Мирон Сич.

У словах проповіді Владика віднніся до ситуації, яку саме тепер, кожної години й кожної хвилини переживає Україна, Європа й цілий світ, що немов не можуть отямитися від агресії, яка діється на наших очах, яку бачимо реально на екранах своїх телевізорів, смартфонів чи комп’ютерів. Чи це дійсно ХХІ століття?

Владика Трохановський нагадав: «Нашою силою є молитва. Не ненавість, не закликування до війни, але шукання примирення. Папа Франциск минулої неділі наголосив: Якщо християнин викликує війну, бажає війни – не може називати себе християнином. Отже, подумаймо». Нам також нащодень потрібно пам’ятати про необхідність виховувати дітей у рідній, український традиції, рідною мовою. Це буде наш патріотизм, такий може незамітний, щоденний, але чи не основний.

Після Божественної Літургії перед міською ратушею був зорганізований мітинг на підтримку Україні, яка захищає свою рідну землю та народ.

(бт)