Wydział Katechetyczny

Dyrektor: Ks. Mitrat Łan Łajkosz – Syncel
Zadaniem Wydziału jest przeprowadzenie analizy sytuacji, koordynowanie katechezy z całym programem duszpasterskim diecezji, opracowanie diecezjalnego programu katechetycznego i programu działania oraz organizacja formacji katechetów (DOK 417) na terenie Eparchii.

Wydział Ekumeniczny

Dyrektor: Ks. Jarosław Gościński
Zadaniem Wydziału jest szerzenie Ekumenicznej Koncepcji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (2015) poprzez modlitwę, Liturgię oraz działalność naukową. Przy wypełnianiu dzieła ekumenicznego przede wszystkim poprzez otwarty i śmiały dialog oraz wspólne przedsięwzięcia z innymi chrześcijanami należy zachować należytą roztropność, a unikać niebezpieczeństwa, fałszu, irenizmu, indyferentyzmu i przesadnej gorliwości (KKKW 905).

Wydział Architektury i Sztuki Sakralnej

Dyrektor: Ks. Mitrat Andrzej Sroka
Zadaniem Wydziału jest służenie poradą i pomocą poszczególnym parafiom oraz kapłanom w prawidłowym przeprowadzaniu budowy, remontu, adaptacji, rozpisu (Kan. 886 KKKW) oraz wyposażaniu świątyń dbając o zachowanie tradycji wschodniego chrześcijaństwa.

Wydział Informacyjny

Dyrektor: Ks. Igor Hubacz
Ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa on za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich (Dekret o środkach masowego przekazu INTER MIRIFICA). Zadaniem Wydziału jest głoszenie Dobrej Nowiny z wykorzystaniem środków masowego przekazu, dbanie o dobre imię Kościoła w mediach oraz szerzenie informacji o Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.