W poprzednim wpisie blogowym, z 26 kwietnia br., poruszyłem był aktualną i nurtującą ostatnio wiele umysłów w Polsce kwestię ewentualnej likwidacji bądź przekształcenia Funduszu Kościelnego. Omówiłem w szczególności różne warianty owych zmian oraz ich blaski i cienie z punktu widzenia interesów UKGKwRP.

O pracach toczących się w łonie Rządu RP, w szczególności o działaniach powołanego zarządzeniem premiera z 11 stycznia br. Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego, wiadomo niewiele. Po raz pierwszy zebrał się 9 lutego, pierwsze sprawozdanie z prac miał przedstawić Radzie Ministrów do 31 marca. Czy zbierał się jeszcze i ile razy, czy przedstawił owo sprawozdanie – nie wiem (nie ma śladów tego w dostępnych publicznie porządkach obrad RM, chyba że sprawozdanie owo ukryło się w „sprawach bieżących”). Są jednakże pewne sygnały medialne, które sugerują, że rozwiązaniem, do którego skłania się strona rządowa, jest asygnata podatkowa, czyli odpis od podatku dochodowego, przy czym słyszy się o stawce wynoszącej 0,5 % dla Kościoła Katolickiego i 0,7 % dla wyznań mniejszościowych.

https://ruthenus.blogspot.com/2024/05/polski-model-asygnaty-podatkowej-na.html